KATEGORIE 3: Passivhaus Classic

Passivhaus OIB-A++
• nach OIB-EnergieausweisHWB < 10 KWh m²a (Bruttogeschoßfläche)
• nach PHPP Qh < 15 KWh/m²a (Wohnfläche)
• PH-Classic zertifiziert nach PHI-Kriterien


REFERENZGALERIE